Teisės aktai, padedantys kurti korupcijai atsparią aplinką

Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojų pranešimo apie išvykas į užsienio valstybes taisyklės, patvirtintos Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus 2023 vasario 22 d. įsakymu Nr. V-102 „Dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojų pranešimo apie išvykas į užsienio valstybes taisyklių patvirtinimo“.

Taisyklės nustato Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojų pranešimo apie išvykas į užsienio valstybes, išskyrus Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO), Europos Sąjungos ir Šengeno erdvei priklausančias valstybes (toliau – užsienio valstybės) tarnybos (darbo) ir ne tarnybos (darbo) tikslais pateikimo tvarką.

Lietuvos kalėjimų tarnybos pasitikėjimo linijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus 2023 kovo 31 d. įsakymu Nr. V-222 „Dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos pasitikėjimo linijos nuostatų patvirtinimo“.

Nuostatai reglamentuoja Lietuvos kalėjimų tarnybos pasitikėjimo linijos paskirtį, tikslus ir asmenų pranešimų apie Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojų galimai neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą ar nevykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, turinčius korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos požymių, pateikimo, registravimo, nagrinėjimo ir nagrinėjimo kontrolės tvarką.

Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojų apsaugos nuo galimo neteisėto poveikio ir įtakos bei tokios informacijos pateikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus 2023 kovo 31 d. įsakymu Nr. V-223 „Dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojų apsaugos nuo galimo neteisėto poveikio ir įtakos bei tokios informacijos pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Aprašas nustato informacijos apie galimą neteisėtą poveikį ar įtaką, siekiant paveikti skaidrų, sąžiningą ir objektyvų Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojų pareigų atlikimą, taip pat informacijos apie darbuotojų ir (ar) jiems artimų asmenų įvykdytas nusikalstamas veikas ir atskirų rūšių administracinius nusižengimus bei jų ryšius su asmenimis, tiesiogiai ar netiesiogiai siekiančiais sužinoti įslaptintą, tarnybinę (darbo) ar kitą neskelbtiną informaciją arba paveikti priimamus sprendimus, pateikimo, siekiant užtikrinti Lietuvos kalėjimų tarnybos veiklos skaidrumą ir atsparumą rizikos veiksniams, tvarką.

Lietuvos kalėjimų tarnybos antikorupcinio elgesio taisyklės, patvirtintos Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus 2023 gegužės 4 d. įsakymu Nr. V-294 „Dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos antikorupcinio elgesio taisyklių patvirtinimo“.

Taisyklių tikslas – užtikrinti Lietuvos kalėjimų tarnybos veiklos skaidrumą ir korupcijos prevenciją joje.

Taisyklės nustato antikorupcinio elgesio principus, korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemones, Lietuvos kalėjimų tarnybos dovanų dovanojimo politiką, veiksmus, gavus neteisėtą atlygį, pavyzdinius galimos korupcinio pobūdžio rizikos atvejus ir darbuotojų veiksmus susidūrus su korupcinio pobūdžio atvejais, vykdant teisės aktais jiems nustatytas tarnybines funkcijas darbinėje aplinkoje ir už jos ribų, taip pat lobistinės priežiūros tvarką.

Taisyklės yra skirtos visų darbuotojų netolerancijai korupcijai ir korupciniam elgesiui ugdyti, antikorupcinei Lietuvos kalėjimų tarnybos kultūrai formuoti ir diegti, korupcijai nepalankiai aplinkai kurti bei darbuotojams nuo rizikos, kad dėl galimo nežinojimo, kaip elgtis susidūrus su korupcija, bus pažeistos jų antikorupcinės nuostatos ar teisės aktų reikalavimai, apsaugoti.

Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojų etikos kodeksas ir Lietuvos kalėjimų tarnybos etikos komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus 2023 birželio 30 d. įsakymu Nr. V-499 „Dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojų etikos kodekso ir Lietuvos kalėjimų tarnybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“.

Etikos kodeksas reglamentuoja Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojų veiklos principus bei nuostatas einant nustatytas tarnybines (darbo) pareigas ir laisvu nuo jų atlikimo laiku tiek, kiek tai nustatyta Etikos kodekse, taip pat darbuotojų tarpusavio santykius bei nustato etikos reikalavimus vadovaujamas pareigas einančių darbuotojų elgesiui. 

Etikos komisijos nuostatai reglamentuoja Lietuvos kalėjimų tarnybos Etikos komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarką, funkcijas ir įgaliojimus, Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojų padarytų etikos pažeidimų nagrinėjimo bei sprendimų dėl jų priėmimo tvarką, taip pat pažeidimų prevencijos priemonių įgyvendinimą.

 

Atnaujinimo data: 2023-10-24