Tarptautinis bendradarbiavimas

Europos kalėjimų ir pataisos tarnybų organizacija (European Organisation of Prison and Correctional Services, toliau – EuroPris) įkurta 2011 m. pradžioje siekiant gerinti bendradarbiavimą tarp Europos kalėjimų tarnybų užtikrinant visuomenės saugumą. EuroPris vienija kalėjimų sistemų specialistus, siekia, kad būtų užtikrintos etiškos ir žmogaus teisių apsauga pagrįstos kalinimo sąlygos bei padeda keistis bausmių vykdymo sistemoms aktualia informacija. Šiuo metu EuroPris jungia apie 35 valstybių kalėjimų tarnybas".

EuroPris tikslai: skatinti bausmių vykdymo sistemos specialistų veiklos galimybes ir profesionalumą Europoje; veikti kaip „ekspertų grupė“ kalėjimų klausimais Europos mastu; nepažeidžiant Europos Sąjungos ir Europos Tarybos nustatytų standartų, daryti įtaką Europoje formuojamai bausmių vykdymo politikai ir susijusiems teisės aktams; turėti patariamąjį balsą bausmių vykdymo politikos klausimais, nustatant esmines valdžios veiklos kryptis; skatinti tarpusavio santykius ir keitimąsi informacija su kitomis organizacijomis, dirbančiomis įkalinimo įstaigų ir baudžiamosios justicijos srityje Europoje ir už jos ribų, siekiant formuoti gerąją praktiką šioje srityje; įgyvendinti pirmiau minėtus tikslus vykdant bendradarbiavimą, finansavimo ir programinį darbą. Daugiau informacijos http://www.europris.org/ .

2009 m. Kalėjimų departamentas prisijungė prie Vidurio Europos šalių Pataisos sistemų Apskritojo stalo (Middle Europe Corrections Roundtable, toliau - MECR) narių.

MECR yra neformalus ir savanoriškas mechanizmas, padedantis glaudžiau bendradarbiauti nedidelės Vidurio Europos jurisdikcijų grupės generaliniams direktoriams, kurio tikslas – pasitelkiant tarptautinę patirtį ieškoti būdų sumažinti kenksmingą kalinimo poveikį, skatinti saugumą kalėjimuose bei efektyvesnę nuteistųjų integraciją į visuomenę; padėti nusikaltėliams tapti įstatymams paklusniais piliečiais ir sustiprinti kiekvienos narės bausmių vykdymo administracijos indėlį į visuomenės saugumą bei apsaugą dalijantis geriausia patirtimi. MECR posėdžiai vyksta kartą per metus rotacijos principu. Uždarų posėdžių metu kiekvienas dalyvis pateikia neoficialią ataskaitą apie problemas, kurios labiausiai pastebimos jo/jos tarnyboje, vyksta betarpiškos diskusijos šiomis temomis, kurių metu dalijantis informacija ir nuomonėmis galima pasiekti geriausių rezultatų. Diskusijos vyksta nekritikuojant, pagarbiu ir kolegialiu būdu, dalyviai dalijasi savo tarnybų nesėkmėmis ir sėkmėmis, nes tai yra vertingiausios patirties įgijimo galimybės.

Tarptautinių institucijų informacija:

Atnaujinimo data: 2023-10-23