Rinkimai 2024

                                                                                                                                                 RINKIMAI 2024


Informuojame, kad politinės reklamos skleidimą kalėjimuose reglamentuoja Politinės reklamos skleidimo laisvės atėmimo vietų įstaigose politinės kampanijos laikotarpiu tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2016 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. Sp-191 „Dėl Politinės reklamos skleidimo laisvės atėmimo vietų įstaigose politinės kampanijos laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=76ef42905a2a11eb9dc7b575f08e8bea)

  • Politinės reklamos skleidimu suinteresuotų asmenų susitikimai su nuteistaisiais ir suimtaisiais (jeigu nėra gautas suimtojo ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytinis nurodymas neleisti suimtajam susitikti, kaip numatyta Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 22 straipsnyje) rinkėjais galimi tik suderinus su kalėjimu.
  • Asmuo, suinteresuotas politinės reklamos skleidimu, raštu kreipiasi į kalėjimo  administraciją, kuri ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoja prašymą pateikusį asmenį apie jo prašymo išnagrinėjimo rezultatą.
  • Prašyme būtina nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, kontaktinius duomenis, teisę į susitikimą su rinkėjais suteikiančias aplinkybes, pateikiant nurodytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus, taip pat pageidaujamą susitikimo laiką ir trukmę.
  • Apie prašymo nagrinėjimo rezultatus pareiškėjas informuojamas telefonu ar elektroniniu paštu pagal prašyme nurodytus kontaktinius duomenis. Jeigu priimamas sprendimas atsisakyti leisti susitikti su rinkėjais, prašymą pateikęs asmuo informuojamas raštu ir elektroninių ryšių priemonėmis, nurodant atsisakymo priežastis.
  • Politinės reklamos skleidimu suinteresuotas kandidatas, pageidaujantis atvykti į kalėjimą susitikti su rinkėjais, privalo turėti kandidato pažymėjimą.
  • Atsakingų už balsavimų iki rinkimų dienos specialiuosiuose balsavimo punktuose koordinavimą Lietuvos kalėjimų tarnybos kalėjimuose kontaktiniai duomenys čia.

Tikimės gražaus ir konstruktyvaus bendradarbiavimo!

BALSAVIMO KALĖJIMŲ SPECIALIUOSIUOSE PUNKTUOSE PREZIDENTO RINKIMUOSE IR REFERENDUME I TURO STATISTIKA

BALSAVIMO PREZIDENTO RINKIMŲ II TURE KALĖJIMUOSE GRAFIKAS

 

Atnaujinimo data: 2024-05-21