lkt.jpg

 

 

 

 

 

Lietuvos kalėjimų tarnyba

Lietuvos kalėjimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – LKT) yra įstaiga prie Teisingumo ministerijos, kurios paskirtis – metodiškai vadovauti ir kontroliuoti probacijos tarnybų ir laisvės atėmimo vietų įstaigų veiklą.

LKT dalyvauja nacionalinės bausmių vykdymo ir probacijos politikos formavimo procese organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant tinkamą ir vienodą probacijos, bausmių, baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio priemonių, kardomosios priemonės – suėmimo vykdymą LKT pavaldžiose įstaigose.

LKT pavaldžios įstaigos:

- Alytaus kalėjimas;

- Marijampolės kalėjimas;

- Panevėžio kalėjimas;

- Pravieniškių I-asis kalėjimas;

- Pravieniškių II-asis kalėjimas;

- Vilniaus kalėjimas;

- Šiaulių kalėjimas;

- Kauno kalėjimas;

- Lietuvos kalėjimų tarnybos Kompetencijų ugdymo valdyba. 

LKT taip pat atlieka valstybės įmonės „Mūsų amatai“ savininko teises ir pareigas.

LKT yra projekto pareiškėjas ir vykdytojas, atsakingas už viso projekto tinkamą įgyvendinimą.


alytus.jpg

 

 

 

 

 

Alytaus kalėjimas

Alytaus kalėjimas yra LKT pavaldi įstaiga, kurios paskirtis – valstybės politikos įgyvendinimas vykdant kardomąją priemonę – suėmimą, arešto ir laisvės atėmimo bausmes, asmenims, kuriems bausmę paskirta atlikti kalėjime, pataisos namuose arba atvirojoje kolonijoje.

Pagrindinės Alytaus kalėjimo funkcijos yra užtikrinti įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą, priežiūrą ir šių asmenų izoliavimo reikalavimus; materialinį aprūpinimą ir buities sąlygas, nežeminančias žmogaus orumo ir atitinkančias Lietuvos higienos normas; vykdyti socialinį darbą su suimtaisiais ir nuteistųjų socialinę reabilitaciją; organizuoti suimtųjų ir nuteistųjų užimtumą darbu, kita naudinga bei tikslinga veikla; vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Alytaus kalėjimas dalyvaus nuteistojo palydėjimo modelio iš pataisos įstaigos, pusiaukelės namų, probacijos į laisvę kartu su NVO vystymo procese. Projekto įgyvendinimo metu perims darbinę patirtį, gerąją praktiką tęsiant dinaminės priežiūros principų diegimą. Taip pat perims Kriminalomsorgen Innlandet, Bredveito kalėjimų gerąją praktiką, darbinę patirtį vykdant pataisos pareigūnų praktinius mokymus.


marijampole.jpg

 

 

 

 

Marijampolės kalėjimas

Marijampolės kalėjimas yra LKT pavaldi įstaiga, kurios paskirtis – valstybės politikos įgyvendinimas vykdant kardomąją priemonę – suėmimą, arešto ir laisvės atėmimo bausmes asmenims, kuriems bausmę paskirta atlikti kalėjime, pataisos namuose arba atvirojoje kolonijoje.

Pagrindinės Marijampolės kalėjimo funkcijos yra užtikrinti įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą, priežiūrą ir šių asmenų izoliavimo reikalavimus; materialinį aprūpinimą ir buities sąlygas, nežeminančias žmogaus orumo ir atitinkančias Lietuvos higienos normas; vykdyti socialinį darbą su suimtaisiais ir nuteistųjų socialinę reabilitaciją; organizuoti suimtųjų ir nuteistųjų užimtumą darbu, kita naudinga bei tikslinga veikla; vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Marijampolės kalėjimas dalyvaus nuteistojo palydėjimo modelio iš pataisos įstaigos, pusiaukelės namų, probacijos į laisvę kartu su NVO vystymo procese. Projekto įgyvendinimo metu perims darbinę patirtį, gerąją praktiką tęsiant dinaminės priežiūros principų diegimą. Taip pat perims Kriminalomsorgen Innlandet, Bredveito kalėjimų gerąją praktiką, darbinę patirtį vykdant pataisos pareigūnų praktinius mokymus.

pravieniskes.jpg

 

 

 

 

 

Pravieniškių II-asis kalėjimas

Pravieniškių II-asis kalėjimas yra LKT pavaldi įstaiga, kurios paskirtis – valstybės politikos įgyvendinimas vykdant kardomąją priemonę – suėmimą, arešto ir laisvės atėmimo bausmes asmenims, kuriems bausmę paskirta atlikti kalėjime, pataisos namuose arba atvirojoje kolonijoje.

Pagrindinės Pravieniškių II-ojo kalėjimo funkcijos yra užtikrinti įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą, priežiūrą ir šių asmenų izoliavimo reikalavimus; materialinį aprūpinimą ir buities sąlygas, nežeminančias žmogaus orumo ir atitinkančias Lietuvos higienos normas; vykdyti socialinį darbą su suimtaisiais ir nuteistųjų socialinę reabilitaciją; organizuoti suimtųjų ir nuteistųjų užimtumą darbu, kita naudinga bei tikslinga veikla; vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Pravieniškių II-ajame kalėjime projekto įgyvendinimo metu bus išvystyta moderni pataisos namų infrastruktūra, kuri atitiks tarptautinius žmogaus teisių standartus ir įstaigų personalo poreikius. Organizuotas nuteistųjų užimtumas perimant Kriminalomsorgen Innlandet, Bretvito įstaigų praktiką ir žinias. Modernizuotas paslaugų nuteistiesiems teikimas, pritaikytos intervencinės programos bei priemonės nusikalstamo elgesio rizikai mažinti. Pasitelkiant motyvuotą personalą, bus perimti Norvegijos karalystės pataisos įstaigų pareigūnų dinaminės priežiūros veiklos principai ir efektyviai pritaikyti įstaigoje. Įkurtas pareigūnų praktinių mokymų centras. Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija taip pat dalyvaus nuteistojo palydėjimo iš pataisos įstaigos procese.

vilnius.jpg

 

 


Vilniaus kalėjimas

Vilniaus kalėjimas yra LKT pavaldi įstaiga, kurios paskirtis – valstybės politikos įgyvendinimas vykdant kardomąją priemonę – suėmimą, arešto ir laisvės atėmimo bausmes asmenims, kuriems bausmę paskirta atlikti kalėjime, pataisos namuose arba atvirojoje kolonijoje.

Pagrindinės Vilniaus kalėjimo funkcijos yra užtikrinti įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą, priežiūrą ir šių asmenų izoliavimo reikalavimus; materialinį aprūpinimą ir buities sąlygas, nežeminančias žmogaus orumo ir atitinkančias Lietuvos higienos normas; vykdyti socialinį darbą su suimtaisiais ir nuteistųjų socialinę reabilitaciją; organizuoti suimtųjų ir nuteistųjų užimtumą darbu, kita naudinga bei tikslinga veikla; vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Vilniaus kalėjime projekto įgyvendinimo metu bus išvystyta moderni pataisos namų infrastruktūra, kuri atitiks tarptautinius žmogaus teisių standartus ir įstaigų personalo poreikius. Perimta Kriminalomsorgen Innlandet, Bretvito įstaigų praktika ir žinios bei įkurtas modernus nuteistųjų mokymo, profesinio rengimo ir užimtumo centras. Modernizuotas paslaugų nuteistiesiems teikimas, pritaikytos intervencinės programos bei priemonės nusikalstamo elgesio rizikai mažinti. Pasitelkiant motyvuotą personalą, perimti Norvegijos karalystės pataisos įstaigų pareigūnų dinaminės priežiūros veiklos principai ir efektyviai pritaikyti įstaigoje. Įkurtas pareigūnų praktinių mokymų centras. Vilniaus pataisos namai taip pat dalyvaus nuteistojo palydėjimo iš pataisos įstaigos procese.

kaunas.jpg

 

 

 

 

 

Kauno kalėjimas

Kauno kalėjimas yra LKT pavaldi įstaiga, kurios paskirtis – valstybės politikos įgyvendinimas vykdant kardomąją priemonę – suėmimą, arešto ir laisvės atėmimo bausmes asmenims, kuriems bausmę paskirta atlikti kalėjime, pataisos namuose arba atvirojoje kolonijoje.

Pagrindinės Kauno kalėjimo funkcijos yra užtikrinti įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą, priežiūrą ir šių asmenų izoliavimo reikalavimus; materialinį aprūpinimą ir buities sąlygas, nežeminančias žmogaus orumo ir atitinkančias Lietuvos higienos normas; vykdyti socialinį darbą su suimtaisiais ir nuteistųjų socialinę reabilitaciją; organizuoti suimtųjų ir nuteistųjų užimtumą darbu, kita naudinga bei tikslinga veikla; vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Kauno kalėjimas projekto įgyvendinimo metu dalyvaus nepilnamečių rizikos vertinimo instrumento START:AV plėtros ir taikymo procese. Perims darbinę patirtį, gerąją praktiką tęsiant dinaminės priežiūros principų diegimą.

kuv.jpg

 

 

 

 

Kompetencijų ugdymo valdyba

Kompetencijų ugdymo valdyba (toliau – KUV) yra profesinio mokymo įstaiga, kurios tikslas – padėti asmenims įgyti kvalifikaciją ir kompetencijas, būtinas pataisos pareigūno pareigoms eiti, taip pat tobulinti pataisos pareigūnų bei kitų bausmių vykdymo sistemoje dirbančių asmenų kvalifikaciją.

KUV vykdo profesinį ir įvadinį mokymą bei bausmių vykdymo sistemos personalo kvalifikacijos tobulinimą.

Įgyvendinus projektą, KUV taps jungiamąja Lietuvos bausmių vykdymo sistemos institucija, kurioje kaupiamos, sisteminamos, atnaujinamos ir viso personalo mokymams naudojamos praktinės ir mokslinės žinios, atliekami bausmių vykdymo sistemai svarbūs tyrimai. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta nauja personalo kompetencijų ugdymo sistema, revizuoti esami ir parengti nauji mokymo įstaigos strateginiai dokumentai, visų grandžių pataisos pareigūnų, lektorių, instruktorių mokymų programos, atnaujinta pataisos pareigūno modulinė profesinio mokymo programa, adaptuotas Norvegijos pataisos pareigūnų praktinio rengimo modelis ir perimta geroji pataisos pareigūnų darbo patirtis. Bus sukurta moderni, inovatyvi mokymo infrastruktūra, kuri tenkintų visus naujų pataisos pareigūnų, kursantų, kvalifikaciją keliančių pataisos įstaigų pareigūnų, specialistų, socialinių darbuotojų parengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo poreikius.
probacija.jpg

 

 

 

 

Lietuvos probacijos tarnyba

Lietuvos probacijos tarnybos paskirtis – valstybės politikos įgyvendinimas vykdant probaciją, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmes, baudžiamojo poveikio ir auklėjamojo poveikio priemones, taip pat atliekant asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimą.

Lietuvos probacijos tarnyboje projekto įgyvendinimo metu perimant Oslo probacijos tarnybos patirtį ir žinias bus parengta elektroninio monitoringo priemonių naudojimo strategija, adaptuotos Norvegijos partnerių naudojamos intervencinės priemonės nusikalstamo elgesio rizikai mažinti. Lietuvos probacijos tarnyba dalyvaus nepilnamečių rizikos vertinimo instrumento START:AV plėtros ir taikymo procese. Stebint Norvegijos nuteistojo palydėjimo iš pataisos įstaigos modelį, bus išplėsta probacijos pareigūnų darbo sritis ir darbas su būsimu probojamuoju pradėtas vykdyti pataisos namuose, į nuteistojo resocializacijos procesą įtraukiant nevyriausybinių organizacijų atstovus.

kriminalomsorgen.jpg

 

 

 

 

Kriminalomsorgen Innlandet

Kriminalomsorgen Innlandet sudaro Vestopplando, Hedmarko ir Kongsvingerio kalėjimai, Hedmarko ir Opplando probacijos tarnybos. Įstaigos sujungtos į vieną juridinį asmenį siekiant užtikrinti sklandų bausmių vykdymą ir bendrą valdymą. Po susijungimo Kriminalomsorgen Innlandet yra didžiausias Norvegijos kalėjimų ir probacijos padalinys.

Kriminalomsorgen Innlandet projekto įgyvendinimo metu konsultuos dinaminės priežiūros veiklos principų taikymo klausimais. Taip pat dalyvaus bendruose partnerių susitikimuose, skleis žinias neteistųjų resocializacijos, priežiūros, mokymų, paleidimo klausimais. Perteiks bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis, probacijos tarnyba, kitais socialiniais partneriais organizavimo ypatumus. Padės rengiant pareigūnų praktinių mokymų centrus Lietuvoje.

https://www.kriminalomsorgen.no/innlandet-kriminalomsorgen-innlandet-avd-samfunn-hamar.5024841-237841.html

bredtveit.jpg

 

 

 

 

Bredtveito kalėjimas

Bredtveito kalėjime laikomos suimtosios ir nuteistosios moterys iš visos šalies. Įstaigą sudaro du korpusai – griežto ir bendro režimų. Bendro režimo korpuse, bendradarbiaujant su visuomeninėmis organizacijomis, ypatingas dėmesys skiriamas kalinamųjų parengimui išėjimui į laisvę, gydymui nuo priklausomybių.

Bredtveit kalėjimas projekto įgyvendinimo metu pasidalins gerąją praktika, darbine patirtimi organizuojant pareigūnų praktinius mokymus, padės rengiant pareigūnų praktinių mokymų centrus Lietuvoje. Taip pat konsultuos rengiant pareigūnų praktikos kuratorius, dinaminės priežiūros veiklos principų taikymo klausimais, padės ruošti pareigūnų praktikos vertinimo kriterijus. Dalyvaus bendruose partnerių susitikimuose, skleis žinias neteistųjų resocializacijos, priežiūros, mokymų, lygtinio paleidimo klausimais. Perteiks bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis, probacijos tarnyba, kitais socialiniais partneriais organizavimo ypatumus.

https://www.kriminalomsorgen.no/bredtveit-fengsel-og-forvaringsanstalt.5022891-237612.html

norve_pat.jpg

 

 

 

 

Norvegijos pataisos tarnybos universiteto kolegija

Norvegijos pataisos tarnybos universiteto kolegija (KRUS) yra vienintelė kalėjimo pareigūnų mokymo įstaiga Norvegijoje, vykdanti mokymus pagal akredituotą dviejų metų mokymų programą. Baigę pagrindinę mokymų programą studentai gali toliau studijuoti papildomuose kursuose ir įgyti pataisos studijų bakalauro laipsnį. Be to, KRUS taip pat siūlo neakredituotą tolesnį mokymąsi ir organizuoja daug kursų ir konferencijų, skirtų pataisos tarnybų darbuotojams ir organizacijoms partnerėms. KRUS yra pataisos tarnybų ir partnerių informacijos centras, taip pat dalyvauja atliekant mokslinius tyrimus ir keliant kvalifikaciją.

Norvegijos pataisų tarnybos universiteto kolegija (KRUS) projekto įgyvendinimo metu padės Lietuvos partneriams perimti ir pritaikyti intervencines priemones nusikalstamo elgesio rizikai mažinti, nuteistųjų pozityvaus užimtumo priemones, dinaminės priežiūros vystymo metodus. Tai pat dalyvaus mokant aukščiausios grandies vadovus, pataisos pareigūnų profesijos mokytojus, programų instruktorius bei praktikos kuratorius.

https://www.krus.no/english.511948.no.html

Oslo probacijos tarnyba

Norvegijoje veikia 17 probacijos tarnybų 40 vietovių. Probacijos darbuotojai vykdo asmenų, kuriems paskirta probacija, priežiūrą, pvz.: rengia socialinio tyrimo išvadas; užtikrina viešųjų darbų bausmės atlikimą; vykdo vairuotojų, apsvaigusių nuo alkoholio arba narkotikų, programas; užtikrina namų arešto vykdymą elektroninio monitoringo priemonėmis arba be jų; vykdo pakartotinio nusikalstamumo užkardymo programas.

Oslo probacijos tarnyba projekto įgyvendinimo metu dalinsis praktine elektroninio stebėjimo priemonių taikymo patirtimi, padės rengti elektroninio monitoringo priemonių naudojimo Lietuvoje strategiją. Taip pat pristatys intervencines programas nusikalstamo elgesio rizikai mažinti, padės adaptuoti Lietuvai bei dalyvaus rengiant šių programų vadovus. Pasidalins ilgamete patirtimi, gerinant nuteistųjų resocializacijos procesą, kuomet glaudžiai bendradarbiauja Oslo probacijos tarnybos, Oslo pusiaukelės namų ir Norvegijos Karalystės pataisos įstaigų bei kitų pusiaukelės namų pareigūnai bei nevyriausybinių organizacijų atstovai.

https://www.kriminalomsorgen.no/?cat=536003#

 

Oslo pusiaukelės namai

Pusiaukelės namai padeda užtikrinti laipsnišką žmogaus reintegraciją į normalų kasdienį gyvenimą. Atlikę dalį bausmės kalėjime, kaliniai gali būti perkelti į pusiaukelės namus. Kaliniai neperkeliami, jei nebendradarbiauja siekiant bausmės tikslų ar kelia pavojų įstaigos saugumui, arba yra pagrindas manyti, kad kaliniai išvengs bausmės vykdymo.Kaliniai, norėdami gyventi pusiaukelės namuose, privalo turėti darbą.Kaliniai gali patys įsidarbinti arba jiems gali padėti kalėjimas / socialinės rūpybos įstaigos.

Oslo pusiaukelės namai projekto įgyvendinimo metu pasidalins pusiaukelės namų veiklos gerąja praktika, bendradarbiavimo su pataisos įstaigomis, probacijos tarnyba bei nevyriausybinėmis organizacijomis patirtimi. Pademonstruos glaudaus bendradarbiavimo procesą ir rezultatus. Padės diegti Lietuvoje nuteistojo palydėjimo iš pataisos įstaigos modelį. Konsultuos dinaminės priežiūros klausimais.

https://kriminalomsorgen.custompublish.com

 

Atnaujinimo data: 2023-10-23