IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS Nr. 13.1.2-VIPA-T-113-02-0044 „Laisvės atėmimo vietų ligoninės pastato, kurio unikalus Nr. 4998-7007-9012 atnaujinimas“

 

Biudžetinė įstaiga Laisvės atėmimo vietų ligoninė įgyvendina projektą Nr. 13.1.2-VIPA-T-113-02-0044 „Laisvės atėmimo vietų ligoninės pastato, kurio unikalus Nr. 4998-7007-9012 atnaujinimas“, pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 13.1.2-VIPA-T-113 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“.

Projekto tikslas – Padidinti, administracijos darbuotojams bei bausmę atliekantiems nuteistiesiems skirtų patalpų, pastato, esančio Pravieniškių g. 57, Pravieniškių k., LT-56371 Kaišiadorių r., energijos vartojimo efektyvumą, siekiant pastato energinio naudingumo ne žemesnio kaip C klasės, sumažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų CO2 kiekį ir užtikrinti administracijos darbuotojams bei bausmę atliekantiems nuteistiesiems skirtų patalpų naudojamos infrastruktūros atitiktį higienos normų reikalavimams.

Administracijos darbuotojams bei bausmę atliekantiems nuteistiesiems skirtų patalpų pastato, kurio bendras plotas 925,81 m2, esama išorinių atitvarų būklė energinio efektyvumo požiūriu yra prasta: menka sienų varža, langai mediniai, durys bei vartai metaliniai, labai seni,  neapšiltintas stogas. Tai lemia didelius šiluminės energijos nuostolius ir dideles sąnaudas šildymui bei karšto vandens tiekimui, nėra šiluminio komforto ir tinkamo mikroklimato pastate dirbantiems darbuotojams ir nuteistiesiems. Šiuo metu pastato energinio naudingumo klasė D.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma apšiltinti pastato stogą, išorės sienas. pakeisti senus langus, išorės duris ir vartus į efektyvius, šilumą taupančius.  Taip pat bus atnaujinamos šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemos. Įgyvendinus projektą tikimasi sutaupyti ne mažiau 30 proc. dabar  sunaudojamos šilumos energijos.

Projektas prisidės prie tikslinių grupių - ligoninėje  besigydančių nuteistųjų ir ligoninės personalo - poreikių tenkinimo, kadangi bus sudarytos šiluminio komforto sąlygos, atitinkančios higienos normose nustatytus reikalavimus. Pastatas vidutiniškai pritaikytas 27 darbuotojams ir nuteistųjų bendravimui su artimaisiais bei kitai veiklai.  

Pagal sutartį su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 297 374,56 Eur.

Projekto pradžia - 2021 m. sausio mėn.

Projekto pabaiga - 2023 m. rugpjūčio mėn.

 

Įgyvendinančioji institucija uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra:

https://www.vipa.lt

 

Projektas finansuojamas  Europos regioninės plėtros fondo ir REACT-EU iniciatyvos lėšomis:

https://www.esinvesticijos.lt

 

Atnaujinimo data: 2024-01-26