>
2024-02-29

Vilniuje - tarptautinė projekto „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ baigiamoji konferencija

Vasario 28 dieną Vilniuje vyko tarptautinė projekto „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ baigiamoji konferencija „LIETUVOS BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMA: MES GALIM!“. Jos metu buvo apžvelgta, ką pavyko pasiekti Norvegijos ir Lietuvos bendradarbiavimo programos įgyvendinimo metu, projekto svarba Lietuvai, perimtos gerosios praktikos ir pavyzdžiai, kilę iššūkiai, aptariamos naujos mokymo ir mokymosi būdai, vyko apskritojo stalo diskusijos.

Pradedant įgyvendinti Norvegijos finansinio mechanizmo finansuojamą Teisingumo ir vidaus reikalų programos projektą, buvo išsikeltas tikslas pagerinti Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybę. Pasak konferencijoje sveikinimo žodį sakiusios teisingumo ministrės Ewelinos Dobrowolskos, tuomet pirmiausia suprasta, kad reikia pradėti nuo žmonių, kas reiškė kalėjimų ir probacijos personalo kompetencijų stiprinimą, socialinės reintegracijos priemones nuteistiesiems, bausmių vykdymo procesų optimizavimą ir tinkamos infrastruktūros sukūrimą – patogesnę darbuotojui ir veiksmingesnę nuteistųjų resocializacijai. Projektas iš esmės padėjo atnaujinti bausmių vykdymo sistemos personalo rengimo koncepciją, kartu leido atlikti mokslinius nuteistųjų gyvenimo kokybės vertinimo tyrimus, kuriais remiantis buvo atnaujinta kalėjimų įstaigų struktūra. Taip kalėjimuose atsirado TOG skyriai ir dinaminio saugumo padaliniai, kurie padeda užtikrinti kokybišką tiesioginį darbą su nuteistaisiais, reikšmingai pasistūmėjo Lietuvos pusiaukelės namų tinklo plėtra.

„Norvegijos finansinio mechanizmo finansuojama Teisingumo ir vidaus reikalų programa svariai prisidėjo prie Lietuvos bausmių vykdymo sistemos modernizavimo. Džiugu yra tai, kad šia projekto baigiamąja konferencija bendradarbiavimas neužsibaigia. Jau netrukus pradėsime planuoti naujas veiklas, kurias bendromis pastangomis taip pat sėkmingai įgyvendinsime“, - sakė E. Dobrowolska.

Lietuvos kalėjimų tarnybos (toliau-LKT) direktorius Virginijus Kulikauskas prisiminė bendradarbiavimo su Norvegijos Karalystės partneriais pradžią, kuri skaičiuojama jau nuo 2014 m., kai pirmais nedideliais žingsniais buvo pasukta didelių pokyčių kryptimi. Anot jo, įprastai tai sutinkama su tam tikromis baimėmis, nepasitikėjimu ar įtarumu, tačiau buvo suprasta būtinybė sistemai. 

„Dabar gi žvelgdami atgal, visi kas dalyvavo ir vis dar dalyvauja šiame procese, prisimename, kiek iššūkių teko įveikti, kiek vidinių sienų ir barjerų teko sugriauti kelyje vardan tikslo turėti šiuolaikinę ir profesionalią bausmių vykdymo sistemą, kurioje tiek bausmę atliekančių, tiek mūsų darbuotojų saugumas, pagarba žmogaus teisėms yra ne duotybės, bet pamatinės vertybės“, - teigė V. Kulikauskas.

Už neįkainojamą patirtį ir palaikymą siekiant projekto tikslų, bausmių vykdymo sistemos gerosios patirties perėmimą LKT vadovas padėkojo Norvegijos Karalystės partneriams, kolegoms iš Teisingumo ministerijos, Centrinės projektų valdymo agentūros, bei visiems, prisidėjusiems prie šio projekto įgyvendinimo, ir palinkėjo ir toliau sėkmingai žengti į kitą bendradarbiavimo dešimtmetį. 

Renginyje dalyvavo per 100 savo srities ekspertų iš Lietuvos, Norvegijos, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos, Bulgarijos pataisos tarnybų, nevyriausybinių organizacijų, Norvegijos Karalystės ambasadorius Lietuvoje Ole Terje Horpestad . 

 

Renginio įrašą galite rasti Lietuvos kalėjimų tarnybos „Facebook“ paskyroje. 

Taip pat transliacijos nuorodos „Youtube“ kanale:

Lietuvių kalba:
https://www.youtube.com/watch?v=V0SVoNsh7Og

Anglų kalba:
https://www.youtube.com/watch?v=5gjKGerITh0  

 

Final conference of the Project "Development of Quality Based Lithuanian Correctional Service System" was held in Vilnius

The final conference of the project „LITHUANIAN CORRECTIONAL SERVICE SYSTEM: YES, WE CAN!“ under the Project „Development Of Quality Based Lithuanian Correctional Service System“ was held in Vilnius on February 28th. The conference provided an overview of the Norwegian-Lithuanian cooperation during the implementation of the program, the relevance of the project for Lithuania, the good practices and examples adopted, the challenges encountered, new methods of teaching and learning, and a roundtable discussion.

When the project under Justice and Home Affairs Programme funded by the Norwegian Financial Mechanism was launched, its focus was on improving the quality of the Lithuanian correctional system. In her welcoming remarks at the conference, Ms. Ewelina Dobrowolska, Minister of Justice, highlighted that the first step was to invest in people, which meant strengthening the competences of prison and probation staff, implementing social reintegration measures for inmates, streamlining the processes of sentence execution, and developing the right infrastructure that is more user-friendly and effective for the resocialisation of inmates. The project has substantially contributed to the renewal of the correctional staff training concept and has also led to scientific research on the quality of life of inmates, which has served as a basis for reviewing prison structures. As a result, TOG units and dynamic security units have been established in prisons, which help to ensure effective direct work with inmates, and significant progress has been made in developing the Lithuanian halfway house network.

"The Justice and Home Affairs Programme, funded by the Norwegian Financial Mechanism, has made a significant contribution to the modernisation of Lithuania's correctional system. This project's final conference is not the end of the cooperation. We will soon start planning new activities, which we will also successfully implement together," said Ms E. Dobrowolska.

Mr Virginijus Kulikauskas, Director General of Lithuanian Prison Service, recalled the beginning of the cooperation with the partners from the Kingdom of Norway, which dates back to 2014 when the first small steps were taken towards significant changes. He acknowledged that while there might have been some fear, mistrust, or suspicion initially, the need for the system was realised.

"Today, as we look back, all those who were and are still involved in the process remember how many challenges had to be overcome, how many internal walls and barriers had to be broken down on the way to a modern and professional correctional system, a system in which the safety and respect for human rights of both those serving sentences and prison staff are fundamental values", - said Mr V. Kulikauskas.

The Head of Lithuanian Prison Service extended warm gratitude to the partners from the Kingdom of Norway, colleagues from the Ministry of Justice, the Central Project Management Agency, and all those who contributed to the implementation of this project for their invaluable experience and support in achieving the goals, as well as for adopting the best practices of the correctional system and wished them continued success in the next decade of cooperation.

More than 100 experts from Lithuanian, Norwegian, Latvian, Polish, Romanian, and Bulgarian correctional services and NGOs, as well as Mr Ole Terje Horpestad, the Ambassador of the Royal Norwegian Embassy in Vilnius, participated in the event.

 

You can find a recording of the event on Facebook account of Lithuanian Prison Service and streaming on Youtube channel:

in Lithuanian:
https://www.youtube.com/watch?v=V0SVoNsh7Og

in English:
https://www.youtube.com/watch?v=5gjKGerITh0